Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 22 .08.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 22 .08.2007 г.

На свое  заседание от 22 .08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Химимпорт” АД. Емисията е в размер на 20 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 11 лв. всяка една., издадени в резултат увеличение на капитала на дружеството.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, издадени от „Балканкар – Заря” АД, гр. Павликени. Емисията е  в размер на 5 500 000 млн. евро, разпределени в 5 500 корпоративни обезпечени облигации с опция за обратно изкупуване с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 7.25% на годишна база, с дата на издаване – 22.06.2007 г. и падеж – 22.06.2012 г.
Целите на облигационния заем и предназначението на средствата, набрани от него, са :
- до 60% от набраните средства са предназначени за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване и обновяване на съществуващите такива;
- до 40% - за придобиване на мажоритарни участия в дружества от сектора или свързани с производството на колела и джанти сектори;
- до 20% - за целево рефинансиране на съществуващи заеми.

3. Вписа последваща емисия акции на “Енергоремонт- Холдинг” АД в размер на 3 493 400 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  349 340 лв. на 3 842 740 лв.

4. Вписа  „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на КФН. Вписа и емисия в размер на 650 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството.

5. Вписа  „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на КФН. Вписа и емисия в размер на 2 100 000 обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка, представляваща съдебнорегистрирания капитал  на дружеството.