Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 21 май 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 21 май 2010 г.

На свое заседание от 21 май 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на  7 999 992 лева, разпределени в 148 148  броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 54 лева всяка. Вписа посочената емисия акции и във водения от КФН регистър.

2. Издава временна забрана за търгово предложение от „Алфа дивелопмънтс” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София, на акции на „Пиринхарт” АД, гр. Разлог, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава одобрение на „Изи Инс – Първи интернет застрахователен брокер” ЕООД, гр. София, да осъществява дейност като застрахователен брокер на територията на всички държави членки на ЕС. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намерението на брокера да извършва дейност на техните територии.

4. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 244-ОА от 14.04.2010 г. на КФН, в което е сгрешено, че Рени Енгибарова е допусната до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, а не в областта на животозастраховането, здравното осигуряване и общото застраховане, както е в подаденото заявление.