Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 21 декември 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 21 декември 2005 г.

1. Допълни издадения лиценз на “Кепитъл Маркетс” АД с правото да извършва като инвестиционен посредник в чужбина сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли и попечителска дейност.

2. КФН издаде лиценз на “И Ар Джи Капитал-2” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 1 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 25.05.2005 г.
Учредители на дружеството са Българо-американски инвестиционен фонд”, притежаващ 70% от капитала и 29 физически лица.

3. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен до висок риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
- акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

4. Издаде разрешение УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Балансиран фонд”. Потвърди проспекта за публично предлагане на дялове от фонда и вписа емисията дялове в публичния регистър на КФН.
Основната цел на инвестиционната политика на фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на печалба при поемане на умерен риск. Инвестиционната стратегия на фонда ще е насочена към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа и текущи доходи от дългови ценни книжа.
Основните групи ценни книжа, предмет на инвестиране и максималните граници на вложение са както следва :
- акции, издадени от български емитенти и търгувани на регулиран пазар – до 90%; акции издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на международно признати регулирани пазари – до 70%; акции на инвестиционни дружества и дялове на други договорни фондове – до 30%; безсрочни банкови влогове и такива с матуритет до 12 месеца – до 50%; дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или БНБ, квалифицирани чуждестранни дългови ценни книжа – до 90%; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50%; ликвидни средства – до 10%.

5. Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД, гр. Пловдив. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ
Учредители на дружеството са «Телевизионни и радиосервизи» АД, София с 91% от гласовете в общото събрание на акционерите и «Юг Маркет» АД, Пловдив с 9% от гласовете в ОСА.
 
6. Вписа в публичния регистър на КФН последваща емисия акции, издадена от  “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 496 068 лева на 19 931 843 лева, чрез издаване на нови 17 435 775 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева всяка. .

7. Прие  практика по прилагане на чл. 178, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Практиката е приета с цел предотвратяване на нарушения на инвестиционното ограничение по посочената разпоредба, в случаите на придобиване на права по смисъла на § 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
Практиката може да намерите в раздел „Документи”, рубрика „Указания и изисквания”.

8. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Вера Сотирова.
 
9. Издаде на Яница Янева лицензия на актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване