Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 20.04.2005 г.

Решения от заседание на КФН от 20.04.2005 г.

На заседание от 20.04.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Комисията издаде окончателна забрана на коригирано търгово предложение от “Й. С. Михайлов” ЕООД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Бенч Марк Финанс” АД, гр. София на акции на “Монолит – Стил” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.

2. Комисията издаде лиценз “Актив Пропъртис” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел – инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кинжа, в недвижими имоти. Потвърден е  проспект на дружеството за публично предлагане на 150 000 обикновени акции, издадени от  в резултат на първоначално увеличение на капитала.
Дружеството е със седалище гр. Пловдив, ул. «Нестор Абаджиев» № 37. Негови основни учредетели са  «Периферна техника Холдинг» АД с 65.5 % от капитала на дружеството и ИД «Адванс Инвест» с 30 % от капитала.

3. КФН издаде разрешение на ЗК “ДСК Гаранция” АД / в процес на учредяване/ за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане. Мажоритарен акционер е “ОТП Гаранция” ЗАД /унгарско застрахователно дружество със седалище в Будапеща/, което притежава 74 % от капитала на ЗК “ДСК Гаранция”АД и Банка ДСК, София, с 26 %. Основен акционер на “ОТП Гаранция” ЗАД и на Банка ДСК е “ОТП Банк” АД, Будапеща
Разрешението дава  право за сключване на следните видове застраховки:
1. Пожар и природни бедствия.
2. Други щети на имущество.
3. Застраховка “Помощ при пътуване” /Асистанс/

4. КФН отне разрешението за извършване на застрахователна дейност на “Българска взаимозастрахователна кооперация”. 

Това е  доброволна ликвидация, при която ликвидационното производство се провежда по волята на  член-кооператорите на БВЗК. На общо събрание, проведено на 26.10. 2004 г. е взето решение за прекратяване дейността на “БВЗК” и за провеждане на ликвидация на кооперацията, като е предложено и лице, което да бъде назначено за ликвидатор. Към писмото до комисията с това решение е приложен и план за ликвидация на “БВЗК”.


5.  Комисията прие на първо четене на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Проектът ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни и публикуван на интернет страницата на КФН.

Чрез предложените промени се цели на първо място да се въведе механизъм, който да гарантира, че осигуреното лице е изразило свободно волята си за промяна на участие или прехвърляне на средствата от партидата му от един в друг съответен пенсионен фонд. Втора цел е да се съобразят процедурите в наредбата с изискванията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ относно реда за извършване на актуализация и промени в данните на осигуреното лице, които пенсионноосигурителното дружество обработва. Трета цел е да се уточнят или допълнят някои от съществуващите текстове, за да се постигне по-голяма яснота на изказа и недвусмисленост при прилагането им.