Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 20 януари 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 20 януари 2009 г.

На свое заседание от  20 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 486 135  лева, разпределени в 486 135  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.50 лев. Вписва горепосочената емисия в регистъра.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „Кепитъл Мениджмънт» АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 650 000 лв. на 830 154 лв. Емисията е в размер на 180 154 лева, разпределени в 180 154  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от  51.90 лв. Вписва в регистъра горепосочената емисия /в процес на емитиране/.  

3. Включва Николина Цаковска – Цветкова в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застраховател.