Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 2 юни 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 2 юни 2010 г.

На свое заседание от 02 юни 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Алфа дивелопмънтс” ЕАД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Пиринхарт” АД, гр. Разлог от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 3,40 лв.

2. Вписва в регистъра „Марбъл Артс” АД, гр. София, като публично дружество и потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които  представляват съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 100 000 лева, разпределени в 100 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
Вписва посочената емисия в публичния регистър.
Основната дейност на дружеството е свързана с обработката на мрамор, стандартизация и маркетинг на продукти, главно от мрамор, набавяни или от собствени кариери, или от други доставчици. Основният пазар, на който дружеството ще оперира е българският пазар за мрамор и гранит.
Учредители на „Марбъл Артс” АД, гр. София, са Константинос Михелакис с 99.99 % от капитала на дружеството и Султана Валаси  - с 0.01 %. Емитентът има едностепенна система на управление, като членове на Съвета на директорите са Илиас Караволиас   – председател  на СД, Марио Михелакис – заместник - председател и Константинос Михелакис -  изпълнителен член. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Константинос Михелакис.