Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 2 септември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 2 септември 2008 г.

На свое заседание от  2 септември 2008 г. КФН взе следните решения:

 
1. Издаде разрешение от УД „ДСК Управление на активи” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ДСК Евро Актив”. Договорният фонд е с нискорисков профил, като преимуществено инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа.
Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на ДФ„ДСК Евро Актив” и вписа договорния фонд и емисията дялове във водения от КФН публичен регистър.

2. Вписа последваща емисия от акции на „Билборд” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 7 500 000 лв. на 15 000 000 лв. Емисията е в размер на 7 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

3. Вписа емисия от акции на „Пи Ар Си” АДСИЦ, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  650 000 лв. на 5 850 000 лв. Емисията е в размер на
5 200 000 лв., разпределени в 520 000 обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

5. Допусна Надежда Щерева до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.