Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 2 октомври 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 2 октомври 2008 г.

На свое заседание от  2 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа емисия от акции, издадена от „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер 1 094 740 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписа емисия от акции, издадена от „ЗММ Металик” АД. Емисията е в размер 8 241 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

3. Вписа емисия от акции, издадена от „ОПТЕЛА – Лазерни технологии” АД. Емисията е в размер 8 820 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от Танчо Михайлов за закупуване на акции на „ИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник  „Евро Финанс” АД, гр. София.

5. Потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от  „Холдинг Варна” АД в резултат от увеличаване капитала на дружеството. Емисията е в размер на  3 136 364 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 22 лв. за акция.

6. Потвърди  проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Север - Холдинг” АД в резултат от увеличаване капитала на дружеството. Емисията е в размер на  3 122 640 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2.80 лв. за акция.

7. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Ангел Виденов