Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 2 април 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 2 април 2008 г.

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Унифарм” АД. Емисията е в размер на 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Емитентът има едностепенна система на управление, като председател на УС и изпълнителен директор е  Огнян Палавеев. Основни акционери, притежаващи над 5% от акциите на дружеството са Огнян Донев с 38.37%, Венцислав Стоев с 19.25% и Огнян Палавеев с 12.89%.
Предметът на дейност на „Унифарм” АД е производство на лекарствени средства, научно-изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване на качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителска и търговска дейност в страната и чужбина. Дружеството произвежда както собствени продукти, така и продукти по възлагателен договор за основния си партньор „Софарма” АД.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, издадени от „Аркус” АД, гр. Лясковец. Емисията е в размер на 20 000 000 щатски долара, разпределени в 20 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1 000 щатски долара всяка, с лихва от 8.25% на годишна база,  с лихвените плащания на 6 месеца, срок на облигационния заем от 36 месеца, считано от 10.10.2007 г.  Емисията и емитентът се вписват в публичния регистър на КФН.
Основната дейност на емитента е насочена към производство, маркетинг и реализация на специална продукция за военната промишленост, машини и компоненти за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт на резервни части за автомобили.
Средствата от облигационния заем ще се използват за рефинансиране на задълженията към финансови институции с цел оптимизиране на стойността на ресурса, както и за покупка на ново технологично оборудване за повишаване на производствената ефективност.

3. Призна придобита квалификация на Симеон Иванов и Тодор Ангелов за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. КФН съгласува без възражение предложението на БНБ за допълване на списък на банките, които могат да бъдат попечители на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, чрез включване на «Сосиете Женерал Експресбанк».