Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19.12.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 19.12.2007 г.

1. Издаде лиценз на “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са договорен фонд „Капман Макс” чрез УД „Капман Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала и 7 физически лица с по 7%.  Изпълнителен директор на дружеството е Станимир Зашев.
Дружеството планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София с цел последващото му закупуване, урегулиране и продажба.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадена от „Доверие-Брико” АД емисия облигации. Емисията е в размер на 18 000 000 евро, разпределени в 18 000 броя обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с лихвен купон в размер на 7.50% на годишна база за първите три години, 8% на годишна база за годините от четвърта до седма включително, шестмесечен период на лихвено плащане, срок на облигационния заем – 84 месеца, дата на издаване – 15.12.2006 г. и дата на падеж – 15.12.2013 г.

3. Вписа емисия акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 5 469 641 лв. на 13 017 889 лв. . Емисията е в размер на 7 548 248 лв., разпределени в същия брой обикновени акции.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулирани пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
С промените в Наредба 29 на КФН от 12.07.2006 г. се разширява кръгът на минималните нива на кредитен рейтинг, изисквани за банки, в които могат да се депозират средствата на пенсионните фондове. Запазват се досегашните минимални нива на кредитен рейтинг, присъждан от трите международно признати рейтингови агенции и се включват дългосрочни кредитни рейтинги, присъждани от други рейтингови агенции. Минималните нива на рейтинги на другите агенции трябва да съответстват на поне един от инвестиционните рейтинги на Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings. Предвижда се Комисията за финансов надзор да обявява и актуализира списък с признатите нови минимални нива на дългосрочен кредитен рейтинг и агенциите, които ги присъждат.
Актуализира се и се допълва списъкът на държавите, регулираните пазари в тях и индексите на тези пазари, в които са включени допустимите за пенсионните фондове акции за инвестиране.

Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”

4. Прие окончателен проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и за границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Прие се също така и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.
Измененията и на двете наредби са във връзка с новите разпоредби относно презастраховането, които влязоха в сила след публикуването на Кодекса за застраховането на 23 ноември 2007 г. в „Държавен вестник” и са следствие на въвеждане на Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО.
С промените в КЗ изцяло е преуреден лицензионният и надзорен режим на презастрахователите, като е дадена възможността презастрахователите, лицензирани в България, да извършват дейността си в рамките на ЕИП при условията на правото на установяване и свободата за предоставяне на услуги, както и възможността на презастрахователите от държавите членки на ЕИП да извършват дейността си в нашата страна при същите условия. Надзорът върху дейността им се осъществява от компетентните органи на държавата членка по седалището на презастрахователя, като включва надзор за общото финансово състояние на презастрахователя – неговата платежоспособност и наличието на достатъчни технически резерви.
Измененията в наредбите уреждат правилата за образуване на техническите резерви на презастрахователите, както и за определяне на собствените средства и  изчисляване на границата на платежоспособност и на минималния гаранционен капитал. Предвижда се и осъществяване на допълнителен надзор върху презастрахователите, които са част от застрахователна група.
Предстои обнародване на наредбите  в „Държавен вестник”.

5. Прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.