Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 юли 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 19 юли 2012 г.

На свое заседание от 19 юли  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава прекратяване на „ХипоКапитал” АДСИЦ, по искане на дружеството. КФН отнема лиценза на „ХипоКапитал” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Емилия Любенова и Мария Цукровска, за ликвидатори на „ХипоКапитал” АДСИЦ.

2. КФН не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЕВН” АГ, Австрия за закупуване на акции на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Спиди” ЕАД. Емисията е  в размер на 1 482 200 лева, разпределени в 1 482 200 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка. КФН вписва „Спиди” ЕАД  като публично дружество,  с цел търговия на регулиран пазар.