Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 септември 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 19 септември 2012 г.

На свое заседание от 19 септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ЧЕЗ Електро България” АД. Емисията е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 5 000 лева (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Електро България” АД.

Вписва „ЧЕЗ Електро България” АД, гр. София като публично дружество и вписва посочената емисия акции в регистъра на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Емисията е в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) лева, разпределени в 192 800 лева (сто деветдесет и две хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 63 624 (шестдесет и три хиляди шестстотин двадесет и четири) броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Вписва „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София като публично дружество и вписва посочената емисия акции в регистъра на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава на ,,Дженерали Застраховане” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховка – по точка 4 от раздел ІІ, буква А ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а именно застраховка „Релсови превозни средства” – „Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”.