Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 октомври 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 19 октомври 2009 г .

На свое заседание от  19 октомври 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София.  Емисията е в размер на  15 000 000 евро, разпределени в  15 000  броя обикновени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 8.50 % на годишна база, с 12- месечен период на лихвени плащания. Срокът на облигационния заем е 5 години, считано от 17 март 2009 г. и дата на падеж 17 март 2014 г.  Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН. 

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат издадени  в резултат от увеличаване на капитала на дружеството.  Емисията е в размер на 195 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 50 лева  всяка. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции от  „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе, които ще бъдат издадени  в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 6 750 000 лева, разпределени в 6 750 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2.40 лева  всяка. Вписва горепосочената емисия (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН. 

4. Одобри промяни в устава на „ДИТ Пропърти” АДСИЦ, София, свързани с приетите през 2009 г. изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и задължението за създаване на одитен комитет в публично дружеството, регламентирано в чл. 40е, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

5. Издава одобрение на ЗБ „Мобикс БГ” ООД, гр. София, за извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Холандия.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Част от измененията и допълненията в наредбата произтичат от последните промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), обн. ДВ бр.41 от 02.06.2009 г.
С проектонаредбата се актуализира списъкът на регулираните пазари в държави членки, на които се търгуват ценните книжа, в които е допустимо инвестирането на средства на пенсионните фондове, както и индексите на тези пазари.
 Уреждат се случаите, когато дадена банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция. В тези случаи средствата на фонд за допълнително пенсионно осигуряване да могат да бъдат инвестирани в банков депозит в такава банка ако минималното ниво на всеки един от присъдените й рейтинги отговаря на определените от наредбата изисквания.
Предвижда се ред за привеждане на инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с нормативните изисквания, в случай че акциите по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. ”в” от КСО или ценните книжа по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО престанат да отговарят на тези изисквания поради обективни промени в тяхното качество.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.