Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2003 г.

Решения от заседание на КФН от 19 ноември 2003 г.

На свое редовно заседание от 19 ноември 2003 г. КФН взе следните решения:
 
1. Прие Наредба за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
 
2. Разрешава публикуването на търгово предложение от "Завод за хартия" АД, гр. Оряхово, за закупуване на акции на "Бъдещност" АД, гр. Чирпан, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД. Броят на акциите е 32 389 с цена  2,70 лв. всяка.

3. Прие и образец на заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.