Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 19 .11.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 19 .11.2007 г.

На свое  заседание от 19 .11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Отказа да издаде одобрение на допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на „Улпина” АДСИЦ, гр. София. Спира окончателно публичното предлагане, съответно търговията с ценни книжа на дружеството.
Основните мотиви за отказа са, че дружеството е сключило договор за кредитна линия с небанкова институция, въпреки законовото изискване средствата, които дружествата със специална инвестиционна цел могат да вземат за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите си за секюритизация, са ограничени единствено до получаване на кредити от банкови институции, но не и от други финансови или небанкови институции. В допълнение, този договор е сключен по време на лицензионното производство без за това да бъде уведомена КФН.

2. Налага окончателна забрана на търгово предложение от Танчо Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО ФИНАНС” АД на акции на “ИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството.

3. Налага окончателна забрана на търгово предложение, вх. № 15-00-23 от 08.11.2007 г., от „ТЕХМАШ” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО ФИНАНС” АД на акции на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството.