Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 18 февруари 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 18 февруари 2008 г.

На свое заседание от 18 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Астера козметикс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 705 706 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството. Вписа „Астера козметикс” АД като публично дружество, както и емисията акции в публичния регистър на КФН.
„Астера козметикс” АД има за основен предмет на дейност производството на четки за зъби и мокри кърпи. Дружеството не е част от икономическа група.
Дружеството е с едностепенна система на управление. В СД влизат Лукан Луканов- председател, Марийка Андреева – изпълнителен директор и член на СД,  Георги Георгиев - член на СД.  Основни акционери в дружеството са Лукан Луканов с 90% от капитала, Димитър Луканов с 5% и Марийка Андреева с 5%.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество „Надежда” АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 935 119 лв. , разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и с емисионна стойност от 1.70 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена от дружеството в резултат на увеличение на капитала му.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на „ЕТРОПАЛ” АД, гр. Етрополе. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаваща лихва в размер на 3-месечен EURIBOR+3.25% надбавка на годишна база.