Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 18 август 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 18 август 2010 г.

На свое заседание от 18 август 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени  от „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване капитала на дружеството.  Емисията е в размер на  18 900 000 лева, разпределени в 1 890 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10  лева всяка. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.
2. Вписва емисия от акции, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 148 148  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 54 лева. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 830 153 лева на 978 301  лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
3. Вписва емисия от акции, издадени от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 800 300  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 4 342 890 лева на 5 143 190  лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
4. Одобрява оздравителна програма на УД „Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД, която предвижда увеличаване на капитала на дружеството от 300 000 лева на 350 000 лева чрез издаване на нови 50 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.
5. Спира производство по прекратяване на договорен фонд „Оптима Селект”, организиран и управляван от УД „Интеркарт Инвестмънт” АД, въз основа на направено искане от страна на управляващото дружество.
6. Одобри промяна в устава на  „Парк” АДСИЦ, гр. София, свързана с привеждане на разпоредбите на устава с изискванията на ЗППЦК и с въвеждане на задължението общото събрание да избере одитен комитет.
7. Издава одобрение на застрахователния брокер „Комплекс Риск Солюшънс” ЕООД, гр. Варна, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Румъния, Великобритания, Франция и Гърция. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намеренията на брокера да извършва дейност на техните територии.
8. Отказва да допусне Иван Иванов, Йордан Роев и Димитър Димитров  до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 28 август 2010 г. и отказва да допусне Бойко Стоянов и Иван Иванов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен на 4 септември 2010 г.