Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 18 .10.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 18 .10.2007 г.

На свое  заседание от 18 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Отказа да потвърди  проспект за вторично публично предлагане на акции на „ФИНАНС ИНЖИНЕРИНГ” АД, гр. Търговище.
Мотивите за постановения отказ са неотстранените непълноти и несъответствия в проспекта, както и наличие на възможност да бъдат нарушени правата и законните интереси на инвеститорите според представената в проспекта информация.

2. Взе решение, че мерките, предприети от „Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ - Управляващо дружество, Австрия, във връзка с публичното предлагане на дяловете на договорните фондове РАЙФАЙЗЕН НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ В АКЦИИ” и „РАЙФАЙЗЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОМПАНИИ С МАЛКА КАПИТАЛИЗАЦИЯ” отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната информация.

Публичното предлагане на дялове на колективни инвестиционни схеми със седалище държава-членка на ЕС в България се извършва чрез т.нар. „единен паспорт”, валиден на територията на ЕС. В тази връзка в ЗППЦК има въведен уведомителен режим, съгласно който КИС  и съответното управляващо дружество следва да уведомят за намеренията си КФН и да представят предвидените в законовите разпоредби документи.


3. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Петър Нейков.