Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 17 юли 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 17 юли 2012 г.

 На свое заседание от 17 юли 2012 г. КФН взе следните решения: 

 

1. Издава разрешение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд”. Вписва договорния фонд в регистъра и потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд”. Вписва емисията дялове и договорния фонд  като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на емисия облигации на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер на 3 000 000 лева, разпределени в 300 000 броя безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, конвертируеми облигации, с номинална стойност 10 лева всяка и емисионна стойност 10 лева, с фиксирана годишна лихва в размер на 6 %, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на датата на падежа, срочност 60 месеца. Датата на емитиране на облигациите: на или около 10.09.2012 г. и дата на падеж на или около 10.09.2017 г.

3. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЕВН” АГ, Австрия за закупуване на акции на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложена цена за една акция е 400.49 лв.

4. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Фазан” АД, гр. Русе. Емисията е в размер 320 992, 20 лева, разпределени в 320 992 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1, 10 лв. всяка. Вписва посочената емисия (в процес на емитиране) в регистъра, водения от КФН.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от Поликолор С.А., Румъния, Уайтбийм Холдинг Лимитед, Малта и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед, Кипър за изкупуване на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.

6. Разрешава на ЗБ „ИИБ Интернешънъл Брокер” ЕООД, гр. София, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Гибралтар.