Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 16.03.2005 г.

Решения от заседание на КФН от 16.03.2005 г.

На заседание от 16.03.2005 г. КФН взе следните решения :

 1. Одобри търгово предложение от „България – Текс” АД, гр. Свиленград и „България 2000” АД, гр. Казанлък за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД, гр. София на акции на „България - К” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 24 лв.

 2. Одобри търгово предложение от ЕТ „Заара – Янчо Иванов”, гр. Стара Загора за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Първомай БТ” АД, гр. Първомай от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 4.49 лв.

3. Налага  временна забрана  на търгово предложение от “S&B Holding” GmbH, Оберхаузен, Германия за закупуване чрез инвестиционен посредник „Стопанска и инвестиционна банка” АД на акции на „Бентонит” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството.

 4. Налага  окончателна забрана    на търгово предложение от „ЛУКОЙЛ ЮРЪП ХОЛДИНГС” Б.В., Холандия за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството. Наложената забрана е във връзка с констатирани неточности и несъответствия на търговото предложение с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 5. Вписа „Интерлоджик-лизинг” АД, гр. София като публично дружество.  Вписана е и емисията от ценни книжа в размер на 725 710 лв., разпределени в 72 571 обикновени, поименни акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Емисията представлява  съдебнорегистрирания капитал на дружеството.
 
6. Прие  Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравно - осигурителните дружества. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.

В приетата наредбата са включени разпоредби, които за първи път уреждат методите за осъществяване на надзор върху платежоспособността на застрахователи на консолидирана основа. По този начин напълно се въвеждат изискванията на Директива 98/78/ЕС за допълнителния надзор на застрахователите, които участват в застрахователна група.
От друга страна с приемането на новата Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователи и здравноосигурителни дружества се прилагат изцяло изискванията на Директиви 12 и 13 от 2002 г. на ЕС относно определяне на границата на платежоспособност на застрахователните предприятия.
 Наред с това се прецизират и някои текстове, които можеха да се тълкуват нееднозначно и се отстраняват някои пропуски и непълноти на досега действащата наредба, констатирани в процеса на нейното прилагане.