Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 16 юли 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 16 юли 2008 г.

На свое заседание от  16 юли  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от  „Капман грийн енерджи фонд” АД. Емисията е в размер на 500 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Дружеството и емисията акции се вписват в публичния регистър на КФН.

Основният предмет на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в управление на проекти и изработване на програми, свързани с грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, дейности, свързани с екологично третиране на отпадъци, енергийна ефективност, търговия с вредни емисии.
Основни акционери на дружеството са «Пропърти дивелопърз» ООД с 80 % от капитала и «Капман» АД с 20%. Мажоритарен собственик на «Пропърти дивелопърз» ООД е Октавиан Туркан, който притежава 90% от капитала на дружеството.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на „Адванс Терафонд” АДСИЦ. Емисията е в размер на 66 084 087 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.90 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството.

3. Вписа последваща емисия от акции на „Монбат” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 19 500 000 лв. на 39 000 000 лв. Емисията е в размер на 19 500 000 лв. , разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

4. Вписа последваща емисия от акции на „ЕМКА” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 376 444 лв. на 10 752 888 лв. Емисията е в размер на 5 376 444 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

5. Одобри промени в устава на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, свързани с капитала на дружеството и организацията на работа на СД.

6. Одобри промени в устава на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, свързани с капитала на дружеството и свикването на общото събрание на акционерите.


7. Одобри промени в устава на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ, гр. София, свързани с организацията на работа на СД, свикването на общото събрание на акционерите и текущото и периодично разкриване на информация. 

8. Одобри промени в устава на „Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с капитала на дружеството и свикването на общото събрание на акционерите.

9. Одобри промени в устава на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София, свързани със  свикването на общото събрание на акционерите.

10. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Предстои обнародването й в «Държавен вестник».

- С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 35 наредбата се постига съобразяване с разпоредбите на влезлия в сила от 01.11.2007г. Закон за пазарите на финансови инструменти. Промените предвиждат предимно изясняване на понятия, които практиката е показала, че имат нееднозначно тълкуване.
- Целта на предложените изменения е по-голяма яснота на нормите и улесняване на правоприлагането.
- Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 35 няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България, както и на бюджета на Комисията за финансов надзор.
- Допринасяйки за създаването на непротиворечива нормативна уредба измененията ще имат положително въздействие за по-ефективната работа на Комисията за финансов надзор, както и по-лесно и ефективно прилагане на уредбата от поднадзорните лица.

11. Реши да допусне Антон Бранков до изпит за признаване на актюерска правоспособност.