Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 16 ноември 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 16 ноември 2005 г.

1. Издава лиценз на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в регистъра на публичните дружества.

 2. Одобри промени в Устава на „ Парк” АДСИЦ, приети с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.10.2005 г.

3. Прие изменение и допълнение в Указанията на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация.