Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 16 май 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 16 май 2012 г.

На свое заседание от 16 май  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Интерсолар Варна” АД, гр. Варна. Емисията е  в размер на 26 073 000 лева, разпределени в 26 073 000 броя обикновени, безналични, акции с номинална стойност 1 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции и дружеството в регистъра, воден от КФН.

2.Одобри промени в устава на „Имоти Директ” АДСИЦ

3. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД.