Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15.02.2005 г.

Решения от заседание на КФН от 15.02.2005 г.

На заседание от 15.02.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Наложи временна забрана на  търгово предложение от ЕТ „Заара – Янчо Иванов”, гр. Стара Загора, за закупуване чрез инвестиционния посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Първомай БТ” АД, гр. Първомай от останалите акционери на дружеството

2. Наложи временна забрана на  търгово предложение от „България – Текс” АД, гр. Свиленград и „България 2000” АД, гр. Казанлък, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД, гр. София на акции на „България – К” АД, гр. Казанлък от останалите акционери на дружеството.

3. Наложи временна забрана на  търгово предложение от „Лукойл Юръп Холдингс” Б.В.,. Холандия, за закупуване чрез инвестиционния посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на 7 150 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от от „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството в размер на 7 800 000 лв. Увеличаването на капитала ще се извърши посредством издаване на 650 000 права, всяко от които дава на акционерните право да запишат 11 акции от увеличението на капитала.

5. Прие Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант през 2005 г. Редът за провеждане на изпитите, както и тематичният конспект за изпитите ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.

Комисията определи дати за провеждане на изпитите както следва :
28 май 2005  – изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер
29 май 2005 – изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант

6. Комисията прие Правилник за изменение на Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд.
С приемането на Закона за и изменение и допълнение на Закона за застраховането през октомври м.г. се промени и статута на Гаранционния фонд /ГФ/. В прерогативите на Комисията за финансов надзор /КФН/ е приемането на Правилник за устройството и дейността на ГФ, както и текущия надзор по законосъобразност, който комисията осъществява върху фонда. Последният се управлява от управителен съвет в състав - председател и четирима членове, избрани от управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/ измежду представители на застрахователите, които извършват дейност по сключването на задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства и “Злополука”. Новите моменти в правилника са:
- Средствата на ГФ, намалени с резерва за предстоящи плащания, не могат да бъдат по-малко от 3 млн. лв., когато средства на фонда спаднат под този минимален размер за повече от месец недостигът се допълва със средства на застрахователите, които извършват задължителните застраховки;
- Срокът за произнасяне по претенция не може да бъде по-дълъг от 30 дни, като при просрочие се дължи лихви за забава на ощетеното лице от датата, на която изтича срока за произнасянето на претенцията.
Проектът за новия правилник е предложен от АБЗ, допълнен от експертите в КФН, приет на днешното заседание на комисията и предстои обнародването му в „Държавен вестник”.