Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 септември 2010

Решения от заседание на КФН от 15 септември 2010

На свое заседание от 15 септември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издаденото на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД, гр. София разрешение да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс”. Мотивите за отнемането са свързани с факта, че в рамките на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не са достигнали 500 000 лева.
Отнема лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на „Съединение Асет Мениджмънт” АД, гр. София, тъй като дружеството не е извършвало дейност повече от 6 месеца.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „ТИМ Клуб” ООД, гр. Варна за закупуване чрез ИП „Централна Кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

3. Признава на Деян Николов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Издава одобрение на застрахователния брокер „СИВОВ - ГРУП” ЕООД, гр. Бургас,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Чехия. КФН ще изпрати уведомление до компетентния орган в Чехия за намеренията на брокера да извършва дейност на нейна територии.