Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2008 г.

На свое заседание от  15 октомври  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Прие практика във връзка с срока  по чл. 16, ал. 6 и 7 от Кодекса за застраховането.
Съгласно приетата практика тримесечният срок по чл. 16, ал. 6 и 7от КЗ започва да тече от момента, в който са подадени всички изискуеми документи по чл. 16, ал. 5 по отношение на всички лица, които пряко, заедно със или чрез свързани лица възнамеряват да придобият участие в застрахователя, при условията на чл. 16, ал. 3 във връзка с ал. 1 от КЗ.
До изтичането на тримесечния срок от представянето на всички изискуеми документи, заявителят няма право да извършва придобиването.

2. Издаде одобрение за промяна в устава на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ. Промените се отнасят до адреса на управление, капитала на дружеството и процедурата по свикване на ОСА.

3. Издаде одобрение на «Агроенерджи» АДСИЦ за замяна на банката депозитар «Райфайзенбанк(България)» ЕАД с «Юробанк И Еф Джи България» АД.