Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 май 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 15 май 2008 г.

На свое заседание от  15 май  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Винъс” АД. Емисията е в размер на 3 062 500 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и  представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството. „Винъс” АД и емисията акции са вписани в публичния регистър на КФН.
Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти , отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.
„Винъс” АД е с едностепенна система на управление, като в СД влизат : Йоанис Бонакис – изпълнителен директор и председател на СД, Йоанис Сахинис – член на СД, и Емануил Калайцакис -  – член на СД.  Акционери на дружеството са : „Акинита” АД с 36.95% от капитала, Димитриос Полихронос с 34.40%,  Ангелос Мойгариас с 11.02%, Йоанис Бонакис с 7.64% и Йоанис Сахинас с 6.37%.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД. Емисията е в размер на 9 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и  представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството. „Би Джи Ай Груп” АД и емисията акции са вписани в публичния регистър на КФН.
Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти. Инвестиционните цели на дружеството са придобиване на недвижими имоти с цел последваща продажба и/или извличане на доходи от тях, строителство върху регулирани поземлени имоти.
„Би Джи Ай Груп” АД е с двустепенна система на управление, като изпълнителен директор и представляващ дружеството е Михаела Колева.
Акционери на дружеството са : инвестиционен фонд от затворен тип „Инвестор” с 84% от капитала, инвестиционен фонд от затворен тип „Инвестор България и Румъния” с 15.998%, и Николай Майстер с 0.002%

3. Издаде лиценз на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 15 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са 1 юридическо лице и 2 институционални инвеститори - договорни фондове (ДФ) - „Невел - П” ООД с 70% от капитала, Институционален инвеститор ДФ „Ти Би Ай Хармония” чрез УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД с 15 % и Институционален инвеститор ДФ „Ти Би Ай Динамик” чрез УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД също с 15%.
Дружеството се управлява от СД в състав : Вълко Стоилов – Председател на СД, Вера Желязкова – заместник – председател и Владимир Върбанов – Изпълнителен директор.
Основният пазар, към който дружеството се насочва, е пазарът на имоти в България с търговско, административно, жилищно, спортно/развлекателно и ваканционно предназначение, включително общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, ваканционни сгради и съоръжения, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.

4. Издаде на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” разрешение за организиране и управление на договорен фонд „БенчМарк Фонд-6 Паричен”.  Фондът  е с нискорисков профил, като в структурата на портфейла са залегнали следните параметри: инструменти на паричния пазар – до 90% от активите на фонда, дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар - до 90%, акции и дялове на КИС – до 30%, ценни книжа, извън тези търгувани на регулиран пазар – до 10%.

5. Вписа последваща емисия акции на „Арома” АД, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв.. Емисията е в размер на 10 327 866 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

6. Вписа последваща емисия акции на “Петър Караминчев” АД, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 662 028 лв. на 3 310 140 лв.. Емисията е в размер на 2 648 112 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Одобри допълнение към проспекта на „Агро Финанс” АДСИЦ, с което дружеството актуализира информацията за дейността си. Финансовата информация е допълнена с данни от одитирания отчет на дружеството към края на 2007 г. , както и е предоставена информация за придобити имоти към края на първото тримесечие на 2008 г.

8. Издаде одобрение на „Недвижими имоти София” АДСИЦ на замяна на банката депозитар – „Банка Пиреос България” АД с ТБ „Инвестбанк”АД.

9. Наложи временна забрана търгово предложение от „Юропиън Хотел Ентърпрайзис” АД, гр. София и „Интернешънъл Лоджинг Ъф България” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

10. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Николай Димитров.

11. Издаде лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „Общинска здравноосигурителна каса” АД със седалище гр. София,  район „Оборище”, ул. “Триадица” № 6. Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети:
- „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”;
- „Извънболнична медицинска помощ”;
- „Болнична медицинска помощ”;
- „Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ”;
- „Възстановяване на разходи за медицински услуги, медикаменти и стоки”;
- „Стоматологична медицинска помощ”.
Основни акционери на дружеството са „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, притежаващо 50 % от капитала на дружеството; „ТЕЦ МАРИЦА 3” с 45 % и „ОБЩИНСКА БАНКА” АД с 5 %.
„Общинска здравноосигурителна каса” АД е едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат: Георги  Дормишев – председател на СД, Александър Личев - изпълнителен директор и  Наим Иляз Наим - член на СД.

12. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.
С наредбата се предвижда възможността провеждането на изпит и признаването на правоспособност на отговорен актюер освен от КФН, така също и от професионална организация на актюерите, към която се въвеждат определени изисквания. Предвижда се и изменение на Приложение № 1 и 2 относно формата и съдържанието на актюерския доклад, касаещ здравноосигурителните резерви.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».


13. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.
С наредбата се уреждат изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».