Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 декември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 15 декември 2010 г.

На свое заседание от 15 декември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Българска фондова борса - София” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 582 860 лева, разпределени в 6 582 860 броя  обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Дружеството има едностепенна система на управление. В състава на СД влизат – Асен Ягодин – председател, Васил Големански – зам. Председател и изпълнителен директор, Любомир Бояджиев – член на СД,  Иван Такев - изпълнителен директор и Георги Български – член на СД.
Вписва  в регистъра Българска фондова борса - София” АД като публично дружество и посочената емисия акции.

2. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „Маклер – 2002” АД, гр. Пловдив  по искане на дружеството.