Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 декември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 15 декември 2008 г.

На свое заседание от  15 декември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ  в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 11.09.2008 г. Емисията е в размер на 585 000 броя акции с номинална и емисионна стойност от 10 лв. всяка .

2. Допусна  Даниел Ралчев до   изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 17.01.2009 г., и Мартин Парашкевов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант 18.01.2009