Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 август 2012г.

Решения от заседание на КФН от 15 август 2012г.

На свое заседание от 15 август 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Прие Указания относно тълкуването и прилагането на чл.202, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 7, ал. 1 – 4 и чл. 17, ал. 1 – 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. След изменението на наредбата, влязло в сила на 01.01.2012 г., се установи наличието на разнородна практика при отделни пенсионноосигурителни дружества във връзка с прилагането на горепосочените правни норми. Указанията са приети с цел единно и непротиворечиво изпълнение на разпоредбите относно възможността таксата за прехвърляне, дължима от осигуреното лице, да бъде заплатена чрез трето лице, относно попълването на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне, както и относно подаването на искане за оттегляне на заявлението за промяна на участието, съответно - за прехвърляне на средства.

Указанията са публикувани на интерент страницата на КФН в раздел «Нормативна уредба», «Административни документи» - «Указания» - http://www.fsc.bg/Osiguritelen-pazar-bg-260

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Гипс” АД, с. Кошава. Емисията е в размер на  5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро, с фиксирана лихва в размер на  8.00%,  платима веднъж годишно, с изплащане на главницата еднократно на падежа, който е на падежа 05.04.2019 г. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия облигации.