Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 15 април 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 15 април 2009 г.

На свое заседание от 15   април 2009 г. КФН взе следните решения:

1.Одобрява търгово предложение от„ЛЛИ Юромилс” ГмбХ, гр. Виена, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, на всички акции на „София Мел” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Вписа последваща емисия от акции на „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора,  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 909 622  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 090 378 лева  на 5 000 000 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 4 682 690  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от  650 000 лева  на 5 332 690 лв.

4. Издаде одобрения за промени в уставите на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София и „Софарма билдингс” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на публично дружество.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. С предложените изменения в Наредба № 38 се въвежда възможността инвестиционните посредници да прехвърлят финансовите инструменти на клиенти, с които са прекратили договорните правоотношения, не само по сметки на други посредници (съответно други членове на депозитаря), но и по лични сметки на клиентите в случаите, когато клиентът не е сключил договор с друг посредник. Това ще освободи инвестиционните посредници от разходи по отношение активи на клиенти, с които са прекратили правоотношения, но които посредникът е принуден да води по свои подсметки в Централния депозитар. Уреждането на  правоотношенията между посредниците и техните клиенти е предмет на общите условия на посредника или отделните договори, сключени с  клиентите. 
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.