Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14.12.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 14.12.2007 г.

1. Потвърди  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 10 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност  1000 евро всяка, с идентификационен номер BG2100030076, с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 3.65% на годишна база, издадени от „Еврохолд България” АД, гр. София. Вписва емисията облигации в публичния регистър.

2. Потвърди  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 10 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност  1000 евро всяка, с идентификационен номер BG2100027072, с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 2.625 % на годишна база, издадени от „Евролийз ауто” АД, гр. София. Вписва емисията облигации в публичния регистър

3. Потвърди  проспект за  първично публично предлагане на емисия в размер на 525 000 лева, разпределена в 525 000 броя обикновени,  безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции,  с номинална стойност  1 лев  и емисионна стойност 9.31 лева всяка, които ще бъдат издадени  в резултат на увеличение на капитала  на  „ФИА България” АД, гр. София. Вписва в публичния регистър  емисията акциии  / в процес на емитиране/.
Дейността на „ФИА България” АД е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти, парцели и земеделска земя, както и развитие на недвижимата собственост. „ФИА България” АД е част от икономическа група като „ФИА Корпорейшън” АД, Гърция, притежава 67.09 % от капитала на емитента.
„ФИА България” АД има едностепенна система на управление. В съвета на директорите влизат Магдалини Маргарити – изп. директор, Стефан Георгиев и Динко Черганлиев  - членове на СД.

4. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД да организира и управлява договорен фонд „Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд”. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. Вписва в публичния регистър ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” като емитент и емисията дялове.

5. Вписа „Ефектен унд финанц имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и вписва в публичния  регистър емисия, издадена от дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в  650 000 броя  обикновени,  безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност  1 лев  всяка  и с ISIN код – BG1100055075, издадено от „Ефектен унд финанц имоти” АДСИЦ.

6. Вписа  „Торготерм” АД, гр. Кюстендил , като публично дружество и вписва в публичния  регистър емисия, издадена от дружеството, представляваща съдебно регистрирания капитал. Емисията е в размер на 3 000 000 лева, разпределени  в 3 000 000 броя обикновени,  безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност  1 лев  всяка.


7. Прие окончателен текст на  Наредба за допълнение на Наредба №24 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от МПС. Проектът предвижда преди сключването на „Гражданска отговорност”  застрахователят да може да поиска от лицето да представи копие на втората част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, или копие от митническа декларация, фактура или друг документ, съдържащ номера на рама на моторното превозно средство. Когато задължителната застраховка се сключва с посредничество на застрахователен брокер или агент, те също могат да поискат въпросните документи, които съдържат номера на рама, ако застрахователят ги е оправомощил за това. Целта на промените е да се създадат условия за точно идентифициране на регистрационния номер и номера на рама на МПС. По този начин се очаква подобряване на качеството на информацията, подавана в информационния център и КФН и да може да се осъществи точно съпоставяне с информацията за регистрираните МПС, подавана в Министерство на вътрешните работи.
Предстои обнародване на наредбата  в „Държавен вестник”.