Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14.07.2004 г.

Решения от заседание на КФН от 14.07.2004 г.

На  заседание от 14.07.2004 г. КФН взе следните решения:

1. КФН отказа да издаде потвърждение на проспекта за вторично публично предлагане на акции на "Делта Девелопмент" АД, гр. София , както и да впише дружеството като публично.

2. Прие допълнения към Указания по прилагането на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Допълнените указания ще бъдат публикувани на интернет страницата на комисията.

3. Комисията одобри искане за промяна в предмета на дейност на  два инвестиционни посредника - "Булинвестмънт" АД и "Варчев Финанс" ЕООД. С промяната отпада  възможността посредниците да извършва сделки за собствена сметка , както и да поемат емисии ценни книжа