Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14 септември 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 14 септември 2009 г .

На свое заседание от 14 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на  търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София, на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище, от останалите акционери на дружеството.

2. Отказа да потвърди проспект за публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Арко Тауърс” АДСИЦ в размер на 32 500 лева, разпределени в 32 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 108.15 лева. Мотивите за отказа са, че проспектът не отговаря на нормативните изисквания относно неговото съдържание, тъй като заявителят не е представил изискуемите декларации на основание чл. 81, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗППЦК, както и друга  информация, която следва да бъде представена в проспекта, съгласно разпоредбите на Регламент (EО) № 809/2004 и Наредба № 2.