Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14 ноември 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 14 ноември 2012 г.

На свое заседание от 14 ноември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Джерман-София” АД, гр. Дупница, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от от 295 806 лв. на 545 006 лв. Емисията е в размер на 249 200 лева, разпределени в 35 600 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 7 лв. всяка.  Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховка, а именно „Заболяване” по т. 2 на Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.