Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14 май 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 14 май 2010 г.

На свое заседание от 14 май 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява два договорни фонда. Единият е ДФ „ОББ Платинум Евро облигации”, който е с нисък до умерен рисков профил и ще инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в страни членки на ЕС. Другият е ДФ „ОББ Премиум Евро акции”, който е с умерен до висок рисков профил. ДФ „ОББ Премиум Евро акции” ще инвестира предимно в акции, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в страни членки на ЕС. Потвърждава проспектите за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Платинум Евро облигации” и на ДФ„ОББ Премиум Евро акции” и ги вписва в публичния регистър, както и емисиите дялове.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Соларпро Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 46 763 461 лева, разпределени в 46 763 461 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписа „Соларпро Холдинг” АД, гр. София, като публично дружество и посочената емисия акции и във водения от КФН регистър.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Спектър Нет” АД, гр. София, в размер на 4 250 000 евро, разпределени в 4 250  броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 8,5 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 60 месеца, считано от 14.12.2009 г., с падеж 15.12.2014 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Спектър Нет” АД, гр. София, като емитент.

4. Издава временна забрана за търговото предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на всички акции на „Поляница” АД, гр. Търговище, от останалите акционери на дружеството.

5. Преизбира Милети Младенов за Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

6. Прие проект на Меморандум за сътрудничество между Комисията за финансов надзор на Република България и Централна банка на Република Косово. Все по-разширяващият се обем сделки с международен елемент в областта на ценните книжа и застраховането налага повишаването на взаимното сътрудничество между надзорните органи с цел подобряване на тяхната ефективност. 

7. Издава одобрение на промяна в устава на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, гр. София, свързана с удължаване на периода, през който СД може да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството.
 
8. Одобри новия устав на „Експат Имоти” АДСИЦ, гр. София, който да бъде предложен за приемане на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 4 юни 2010 г.