Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 14 април 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 14 април 2010 г.

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София,  в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 57 883 524 лева, разпределени в  19 294 508   броя обикновени акции с право на глас, с номинална  стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3 лева. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

 2. Вписва емисия акции, издадени от „Септона България” АД, гр. София , с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 391 250 броя обикновени акции с номинална стойност 1  лев всяка и емисионна стойност 5,20 лева. Емисията е издадена в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 1 233 650 лева на 2 624 900 лева.

3. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на следните лица:
Мария Христова
Албена Иванова – Никлина
Марионела  Колева..
Рени Енгибарова
Владимир Илиевски

4. Признава частична правоспособност на отговорен актюер на Ангелинка Петрова в областта на животозастраховането, здравното осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване.