Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 13 септември 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 13 септември 2012 г.

На свое заседание от 13септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Отхвърля жалбата на ПОД „Алианц България” АД срещу заповед № 783 - ПОД от 17.07.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

2. Прие уведомление от застрахователния брокер „Алкор Консулт” ЕООД за намерението му да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на други държави членки на ЕС при условията на свобода на предоставяне на услуги. Държавите, в които брокерът има намерение да развива дейност са Република Румъния и Кралство Испания.

3. КФН прие становище относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Е.ОН България Мрежи” АД. Емисията е в размер на 1 318 000 (един милион триста и осемнадесет хиляди) лева, разпределени в 1 318 000 (един милион триста и осемнадесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 434 940 (четиристотин тридесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33 % от капитала на „Е.ОН България Мрежи” АД, въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции. Вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Е.ОН България Мрежи” АД, като публично дружество.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Е.ОН България Продажби” АД. Емисията е в размер на 1 501 000 (един милион петстотин и една хиляди) лева, разпределени в 1 501 000 (един милион петстотин и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 495 330 (четиристотин деветдесет и пет хиляди триста и тридесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33 % от капитала на „Е.ОН България Продажби” АД, въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции. Вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Е.ОН България Продажби” АД, като публично дружество.

6. Признава придобитата от Лъчезар Димов квалификация за отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Вписва емисия акции, издадени от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 867 160 лв. на 44 601 480 лв. Издадената емисия е в размер на 29 734 320 лв., разпределена в 2 973 432 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

8. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Веи Проджект” АД. Емисията е в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 20 (двадесет) броя обикновени, безналични, лихвоносни, облигации с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) евро всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Веи Проджект” АД като емитент.

9. Издава допълнителен лиценз на „Интерамерикан България” ЗЕАД за извършване на застрахователна дейност по следните рискове:

- „Рискове свързани със заетостта”

- „Лошо време”

- „Загуба на доходи”

- „Други финансови загуби (нетърговски)”

- „Други финансови загуби”