Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 13 септември 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 13 септември 2005 г.

На свое заседание от  13 септември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН потвърди  проспект за вторично публично предлагане на емисия общински облигации, издадени от Община Стара Загора. Емисията е в размер на 5 000 000 лв. разпределени в 5000 броя  облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка.
Емисията е с матуритет 120 месеца, фиксиран купон от 6% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране - 31 май 2005 г. и падеж - 31 май 2015 г.
Община Стара Загора се вписва като емитент в публичния регистър на КФН

2. Комисията потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София. Емитентът и емисията се вписват в публичния регистър на КФН.
Емисията е в размер на 20 000 000 лв. разпределени в 20 000 броя  облигации с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка,  матуритет 36 месеца, фиксиран купон от 7.5% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 6 юли 2005 г. и падеж - 6 юли 2008 г.

3. КФН одобри заявление на инвестиционен посредник“Реал финанс” АД, гр. Варна, за отказ от извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии от ценни книжа и заемане на ценни книжа.

4.  Прие Практика за ликвидни и изискуеми задължения на застраховател.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел «Документи», «Указания и изисквания»

5. КФН призна на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Георги Койнов.