Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 12.07.2004 г.

Решения от заседание на КФН от 12.07.2004 г.


1. КФН реши да назначи квестори  на "Международна застрахователна компания Европа" АД и  "Българска взаимозастрахователна кооперация". Мерките са наложени във връзка с нарушения на Закона за застраховането, установени в резултат на осъществявания текущ надзор. Целта на принудителните административни мярки е отстраняване на констатираните нарушения, предприемане на мерки за оздравяване на състоянието на застрахователните предприятия и защита на интересите на застрахованите лица. Квесторите и в двете дружества са назначени за срок от шест месеца.

2. Комисия прие Указания относно прилагането на чл. 8, ал. 3, 5 и 6 и чл. 18, ал. 3, 5 и 6 от Наредба № 3 от 24.IX.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Указанията са публикувани на интернет страницата ни в раздел "Документи", "Указания и инструкции".

3. Издава окончателна забрана на търгово предложение от "Вьор - Бижев" ЕООД, гр. Благоевград, за закупуване на акции на "Мак" АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.