Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 12 юни 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 12 юни 2012 г.

На свое заседание от 12 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява промени в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50  000 броя обикновени, безналични акции и номинална стойност 1 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции и дружеството в регистъра на КФН.