Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 12 март 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 12 март 2008 г.

1. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени „Бисер Олива” АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 817 733 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и определена емисионна стойност в ценови диапазон от 14.50 лв. до 17.50 лв.. Вписа емисията акции  в публичния регистър на КФН и „Бисер Олива” АД, гр. Стара Загора, като емитент.
Основната дейност на дружеството е производство на висококачествени растителни масла, изкупуване и преработване на маслодайни суровини, производство на растителни, складови, технически и хидрогенни масла, маслопродукти и шротове, съхранение на вложеното зърно и издаване на записи, извършване на търговска дейност в страната и чужбина.
Дружеството се управлява от шестчленен съвет на директорите в състав: Лука Ангелов - изпълнителен член и председател на СД, Александър Минов -  изпълнителен член на СД, Ангел Иванов – член на СД, Шота Хаджишвли - член на СД, Сергей Стояно – независим член на СД,1 Явор Хайтов - независим член на СД.
Основни преки акционери в „Бисер Олива” АД са „Рисойл” АД, Швейцария, притежаващо 48.71% от капитала, „Градус - 1” ООД с 21.06% и „Бисер Олива-98” АД, Стара Загора с 27.64%. Иван Ангелов непряко чрез „Градус - 1” ООД и „Бисер Олива-98” АД притежава 24.27%.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Евролизинг” ЕАД, гр. Пловдив.  Емисията е в размер на 1 000 000 евро, разпределена в 1000 броя обикновени, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксирана лихва 9% на годишна база, 6 месечен период на лихвено плащане и матуритет 60 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 24.09.2007 г., а падежът е на 24.09.2012 г. . Вписа емисията в публичния регистър на КФН.

3. Прие окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи.
С наредбата се правят изменения в следните насоки:

-  Разширява се обхватът на наредба, като при условията и по реда, уредени в нея  се оценяват както ценни книжа, които са били предмет на публично предлагане или които са били приети за търговия на регулиран пазар, така и всякакви други активи, държани, администрирани или управлявани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти във връзка с предоставяните от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

- Предвидено е оценката на акции, облигации и други финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, да се извършва по цена на затваряне на регулирания пазар за последния ден от месеца, за който се изготвя оценката, съответно по цена на затваряне към деня, в който е постановено решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК на окръжния съд за откриване на производство по несъстоятелност, съответно на компетентния орган за отнемане на лиценз за извършване на дейност от инвестиционния посредник.

- Установено е изискване инвестиционните посредници да приемат правила за извършване на оценка на финансови инструменти, включително на различни от акции и облигации, в случаите когато за съответния финансов инструмент в наредбата не са предвидени специални правила. Посочените правила следва да съдържат избран общоприет метод за оценка, по който да бъдат оценявани съответните финансови инструменти, както и обосновка за избора на конкретния метод за оценка.

Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

4. Считано от 1 март 2008 г. отмени стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на интегрираната система за разкриване на информация – ЕКСТРИ, поради преустановяване на използването на системата и въвеждане в експлоатация на Е-Register.