Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 юни 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 11 юни 2008 г.


1. Издаде лиценз на „Агроенерджи” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 18 000 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лв.и емисионна стойност 1.10 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Агроенерджи” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : «Вентчър Екуити България» ЕООД с 65% от капитала, институционалният инвеститор договорен фонд «Алфа Индекс Имоти» чрез УД «Алфа Асет Мениджмънт» ЕАД с 30%, Юлиан Белев и Николай Добрилов с по 2.5% всеки. В СД влизат Светослав Божилов – председател на СД, Данаил Каменов – зам.-председател и Паулина Халачева – изпълнителен директор.
„Агроенерджи” АДСИЦ ще бъде специализирано в инвестициите в земеделска земя. То е част от групата на «Вентчър Екуити България» ЕООД, дружество, което е насочило инвестициите си към два основни сектора – земеделие и възобновяеми енергийни източници.

2. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Нюуей Асет Мениджмънт” АД гр. Варна. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК е изцяло внесен.
Учредители на управляващото дружество са шест физически лица, като основните акционери са Пламен Ненков с 80 % от капитала  и Христо Станев с 9,2 %.

3. Потвърди проспекта за публично предлагане на емисия акции от „Балкантурист Елит” АД.  Емисията е в размер на  15 268 031 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

4. Одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София. Проспектът е допълнен с информация от одитираните годишни отчети към 31.12.2007 г. на емитента и дъщерните му дружества.

5. Вписа „Херти” АД, гр. Шумен  като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 12 013 797 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

6. Вписа „Меком” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 56 003 978  лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

7. Одобри промени в устава на „Недвижими Имоти София” АДСИЦ. Те се отнасят до капитала на дружеството и начина за свикване на общо събрание на акционерите.

8. Одобри промени в устава на „Парк” АДСИЦ. Те се отнасят до начина за свикване на общо събрание на акционерите.

9. Одобри промени в устава на „Ефектен унд Финанц Имоти” АДСИЦ. Те се отнасят до начина за свикване на общо събрание на акционерите и издаването на привилегировани акции.

10. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството

11. Отказа да потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от  «Делтасток» АД, гр. София.  Основен мотив за постановения отказ са неотстранените съгласно препоръките на КФН пропуски и непълноти в представения проспект.

12. Допусна  Петър Димитров  до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 21 юни 2008 г.

13. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Проектът за изменение и допълнение на Наредба 35 се съобразява с разпоредбите на влезлия в сила от 01.11.2007 г. Закон за пазарите на финансови инструменти. Промените предвиждат изясняване на понятия, които практиката е показала, че имат нееднозначно тълкуване. Целта на предложените изменения е по-голяма яснота на разпоредбите и улесняване на правоприлагането. Като допринасят за създаването на непротиворечива нормативна уредба, предложените изменения ще имат положително въздействие за по-ефективната работа на Комисията за финансов надзор, както и по-лесно и ефективно прилагане на уредбата от поднадзорните лица.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

14. Прие Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.
Наредбата дава детайлна уредба на изискванията към съдържанието на обосновката на справедливата цена на акциите и към приложимите методи за нейното формиране. Тя посочва като основно положение справедливата цена да бъде определяна посредством претеглянето на резултатите, получени чрез прилагането на три оценъчни метода, а именно: метода на дисконтираните парични потоци, метода на нетната стойност на активите и метода на пазарните множители на дружества-аналози. В наредбата са уредени конкретните модели, които могат да бъдат използвани при прилагането на всеки от методите, като е предвидена и възможност за ползване на други модели, ако това е обосновано със специфичните характеристики на дружеството и с тях ще се определи по-реалистично справедливата цена.
В рамките на тази концепция наредбата предвижда в случаите, когато акциите на дружеството се търгуват активно, да бъде отчитана и пазарната цена на акциите на дружеството, определена като цена на затваряне или друг аналогичен показател.
В наредбата е дадена детайлна уредба на изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите в публичното дружество, чиято основна функция, в качеството си на документ за разкриване на информация, е да помогне на акционерите да вземат информирани решения за това как да гласуват за предложените корпоративни събития - преобразуване, съвместно предприятие или търгово предлагане.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».