Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 май 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 11 май 2009 г.

На свое заседание от 11 май 2009 г. КФН взе следните решения:


1. Наложи временна забрана  за търгово предложение  от “Албена Холдинг”АД, с.  Оброчище, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София на акции на “Албена” АД, к.к. Албена от останалите акционери на дружеството.

 2. Наложи временна забрана  за търгово предложение  от “Бизнес Център Изгрев” ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник “ЦКБ” АД, гр. София на акции на “Слънце Стара Загора-Табак” АД, гр. Ст. Загора, от останалите акционери на дружеството.

 3. Одобри търгово предложение от “Химимпорт инвест” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник “ЦКБ” АД, гр. София на акции на “Асенова крепост” АД, гр. Асеновград от останалите акционери на дружеството.

4. Наложи временна забрана  за търгово предложение  от  “Химимпорт инвест”, АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЦКБ” АД, гр. София на акции на “Холдинг Асенова крепост” АД, от останалите акционери на дружеството.

5. Одобри промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, свързани с  реда за свикване на ОСА.

6. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Енергони” АД, гр. София, която  представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 250 000 лева, разпределени в 250 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
„Енергони” АД, гр. София е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Учредители на дружеството са  Димитриос Айвалиотис, който притежава 99.8% от капитала и Йоанис Никитакис – с 0.2% от капитала.
В Съвета на директорите влизат  Йоанис Никитакис – председател на СД, Димитриос Айвалиотис – изп. директор и зам. председател и Константинос Коалокасидис – замесник - член на СД.
Основният предмет на дейност на дружеството е проучване и разработване на енергийни проекти за производство на електрическа енергия; проучване, проектиране и консултации във връзка с изграждане на обекти за енергетика.
Вписва в публичния регистър „Енергони” АД, гр. София и посочената емисия акции.

7. Вписва емисия акции, издадени от „Балканкар Рекорд” АД, гр. Пловдив, с цел търговия на регулиран  пазар в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 809 154 лева на 1 846 248 лева. Емисията е в размер на 37 094 лева, разпределени в 37 094 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

8.  Отказа да издаде лиценз на „Юръп Инвест” АД, гр. София. Мотивите за отказа са, че в нормативно указания срок дружеството не е внесло пълния размер на изискуемия от ЗППЦК капитал.

9. Прие окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. С предложените изменения в Наредба № 38 се въвежда възможността инвестиционните посредници да прехвърлят финансовите инструменти на клиенти, с които са прекратили договорните правоотношения, не само по сметки на други посредници (съответно други членове на депозитаря), но и по лични сметки на клиентите в случаите, когато клиентът не е сключил договор с друг посредник. Това ще освободи инвестиционните посредници от разходи по отношение активи на клиенти, с които са прекратили правоотношения, но които посредникът е принуден да води по свои подсметки в Централния депозитар. Уреждането на  правоотношенията между посредниците и техните клиенти е предмет на общите условия на посредника или отделните договори, сключени с  клиентите. 
Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.