Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 март 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 11 март 2009 г.

На свое заседание от 11 март  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и минимална емисионна стойност  от 1,01 лв. за една акция. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и дружеството като емитент.
Дружеството е с двустепенна система на управление. УС на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД се състои от 7 лица: Величка Делчева – Председател на УС и изпълнителен директор; Наско  Начев – член на УС и изпълнителен директор; Радостина Василева – член на УС и изпълнителен директор и Петър Граматиков, Мариана Васева, Светла  Томова  и Йордан  Детев - членове на УС. В надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД влизат: Ангел  Гроздин – Председател на НС,  Анастасия Шопова и Иван  Петров – членове на НС;
Акционери, притежаващи над 5% от акциите на емитента са: 
- „КТИ Съединение” АД, притежаващо 9 478 486 броя акции, съответстващи на 45,56 % от капитала, ИП „Популярна каса - 95” АД, гр. Пловдив, притежаващо 3 415 482 броя акции, съответстващи на 16,42 % и „Иновационен фонд Д-1” АД, гр. Пловдив, притежаващо 3 500 168 броя акции, съответстващи на 16,82 % от капитала на емитента.
Дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е тясно специализирана и фокусирана върху нова ниша на туристическия пазар. В основата му е т.нар „Проект Орфей”, на който дружеството се явява приемник и цели цялостното развитие и приложение на уелнес-идеята чрез конкретни продукти и програми.

2. Прие Указания относно прилагането и тълкуването на § 4, т. 2 и § 5, т. 2 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, обнародван в ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г.
С указанията се тълкуват отделни разпоредби от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, а именно, че увредени лица имат право да предявят претенциите си пред Гаранционният фонд и да получат обезщетениe от него при произшествие, настъпило на територията на България и причинено от моторно превозно средство, което няма регистрационен номер или има невалиден  такъв, или регистрационен номер, който не се отнася за това моторно превозно средство, както и когато виновният водач няма сключена "Гражданска отговорност".
В указанията се тълкува разпоредбата, с която се въвежда задължение за Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да предоставя на ГФ документите по претенция, която бюрото е изплатило по искане на друго бюро „Зелена карта”, във връзка с пътнотранспортно произшествие, причинено в държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и по отношение на МПС с българска регистрация без задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Предоставянето на тези документи е необходимо за осигуряване на възможност за Гаранционния фонд да  събере изплатените обезщетения от виновния водач.
Указанията са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи”, раздел „Указания”.

3. Прие Указания относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица, с предмет на договора извършване на дейност по намиране, привличане и консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид. С тези указания КФН изразява становището си, че консултантски договори, сключени между застрахователен брокер (възложител) и физически или юридически лица (изпълнител), с предмет на дейност по намиране, привличане или консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид, със задължение възложителят да изплаща на изпълнителя възнаграждение в процент от сумата за всяка отделна сделка или конкретен застрахователен договор, противоречат на разпоредбите на КЗ. С такива договори се създават условия за извършването на дейност по застрахователно посредничество от лица, които не са застрахователни брокери и не са служители на застрахователния брокер. Така се застрашават интересите на потребителите на застрахователни услуги, тъй като се допуска предлагането и сключването на застрахователни договори от лица, които не притежават необходимата професионална квалификация  и знания в областта на застраховането.
Указанията са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи”, раздел „Указания”.