Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 11 август 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 11 август 2010 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Сила холдинг” АД, гр. Стара Загора, в резултат на увеличаване капитала на дружеството.  Емисията е в размер на  15 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Балканкар Заря” АД, гр. Павликени, в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Емисията е в размер на  1 322 056 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „Инвестор.БГ” АД, гр. София. Емисията е в размер на  79 964  броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 4 лева, които дават право на титулярите на варантите при последващо увеличаване на капитала на дружеството, в 5-годишен срок, да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 12.40 лева за акция. Вписва посочената емисия варанти (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Меком” АД, гр. Силистра. Емисията е в размер на  14 000 995 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с 12 % гарантиран дивидент, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

5. Вписва емисия акции, издадени от „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 86 000 000 лева, разпределена в 86 000 000  броя обикновени, поименни, безналични  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 000 000 лева на 87 000 000  лева.

6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Балкантурист Елит” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София на акции от капитала на „Гранд Хотел Варна” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.