Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 10 октомври 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 10 октомври 2012 г.

На свое заседание от 10 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1 Вписва емисия акции, издадени от „Хидроизомат” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 299 122 лв. на 2 989 440 лв. Вписаната емисията е в размер на 1 690 318 лв., разпределена в 1 690 318 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Фазан” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от от 320 992 лв. на 641 826 лв. Вписаната емисия е в размер на 320 834 лв., разпределена в 320 834 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Потвърждаване  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Синтетика” АД. Емисията е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, корпоративни облигации с номинална стойност 1 000 (петдесет хиляди) лева всяка. КФН вписва „Синтетика” АД като емитент в регистъра.

4. Допуснати са 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.”