Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 1 юли 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 1 юли 2009 г .

На свое заседание от 1 юли 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява коригирано търгово предложение от „Балтимор” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Астра Инвестмънт” АД, гр. София на акции на „Лавена” АД, гр. Шумен от останалите акционери на дружеството. Предложената  цена за една акция е 15.01 лева.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ОНИ Холдингс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 250 000 лева, разпределени в 250 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „ОНИ Холдингс” АД, гр. София, като публично дружество.
Основната дейност на емитента е управление на капитали, посредством придобиване на участия в капитала на дружества, осъществяващи дейност на фармацевтичния пазар в Гърция и България.
Учредители на дружеството са Димитриос Айвалиотис с 249 999 акции, представляващи 99,9996% от капитала и Йоанис Никитас с 1 акция, представляващи 0,0004 % от капитала на дружеството. Емитентът има едностепенна система на управление, като членове на Съвета на директорите са Димитриос Айвалиотис – изпълнителен директор, Йоанис Никитас – председател на СД и Анна Карагкиоул – член на СД.

3. Издаде одобрение за промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание и задължението на дружеството със специална инвестиционна цел да разкрива и оповестява информация.

4. Не признава „Национална агенция за кредитен рейтинг” АД за целите на чл.75, ал. 2 от Кодекса за застраховане и не включва агенцията в списъка на лицензираните агенции за кредитен рейтинг.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки. Промените в наредбата целят усъвършенстване на изискванията към правилата на пенсионноосигурителните дружества за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска и на изискванията и ограниченията към хеджиращите сделки. Добавя се изискване в правилата задължително да се посочват използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.