Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 1 август 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 1 август 2012 г.

На свое заседание от 1 август  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации,  издадени от „Азалия I” ЕАД. Емисията е в размер на 6 000 000 (шест милиона) евро, разпределени в 6000 (шест хиляди) броя обикновени, безналични, лихвоносни, корпоративни облигации с номинална стойност 1000 (хиляда) евро всяка. КФН вписва „Азалия I” ЕАД, както и посочената емисия облигации в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 100 000 лв. на 1 208 520 лв. Емисията е в размер на 1 108 520 лв., разпределена в 1 108 520 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Вписва емисия акции, издадени от „Доверие – Обединен Холдинг” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 006 093 лв. на 18 736 099 лв. Емисията е в размер на 4 730 006 лв., разпределена в 4 730 006 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.

4.  КФН отнема правото на ИП „ББГ Симекс - България” ООД, гр. София, за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 2, 4 и 7 от ЗПФИ и по чл. 5, чл. 3, т. 1, 2 и 4 от ЗПФИ, по искане на дружеството.

5.КФН отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Интеркарт инвестмънтс” АД, по искане на дружеството.

6. КФН определи ред за провеждане на изпитите  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант.

 Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 01 декември (събота) 2012 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще бъде проведен на 02 декември (неделя) 2012 г.

7. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Джерман-София” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 169 032 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 7 лв. и емисионна стойност 7 лева всяка, КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения регистър.