Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 09.05.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 09.05.2007 г.

На свое  заседание от 09.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ЦКБ Лидер”. Основната цел на фонда е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Номиналната стойност на един дял е 10 лв.
Фондът ще инвестира преимуществено в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, търгувани на регулиран пазар в България – до 90% от активите; в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, търгувани на регулирани пазари в държави членки на ЕС или трети страни  – до 50% от активите; акции и дялове на КИС - до 10% от активите; влогове в банки - до 50% от активите; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа - до 50% от активите.


2. Издаде на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ЦКБ Актив”. Основната цел на фонда е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск. Номиналната стойност на един дял е 10 лв.
Фондът ще инвестира преимуществено в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, търгувани на регулиран пазар в България – до 70% от активите; в акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, търгувани на регулирани пазари в държави членки на ЕС или трети страни  – до 40% от активите; влогове в банки - до 50% от активите; ипотечни облигации и други дългови ценни книжа - до 50% от активите; корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар - до 70% от активите; ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България – общо до 90%; дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от чуждестранни емитенти и търгувани на регулирани пазари в държави членки на ЕС или трети страни  – до 50% от активите.

3. Вписа в регистъра на КФН «Каолин» АД като публично дружество, както и емисия акции в размер на 25 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции и представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

4. Издава временна забрана  на търгово предложение от “ФАВОРИТ ХОЛД” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник "Фаворит" АД, гр. София на акции на “Аутобохемия” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

 

 

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Промените предвиждат завишаване на контрола над сделките, сключвани посредством системата COBOS от служители на инвестиционния посредник.
Предлага се създаване нова ал. 3 на чл. 8 от Наредба № 1 със следната редакция:
(3) Лицата по ал. 1 подписват декларация в която посочват дали свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗППЦК извършват търговия с финансови инструменти посредством електронната система по чл. 24, ал. 1. При промяна в обстоятелствата посочени в декларацията по изречение първо деклараторът незабавно представя нова декларация и я предава на ръководителя на отдела за вътрешен контрол. 

Разпоредбите на чл. 54б, ал. 1 и 2  от Наредба № 1 придобиват следната редакция:
Чл. 54б. (1) В края на всяка работна седмица отделът за вътрешен контрол извършва проверка на приетите поръчки, документите, представени и съставени във връзка с тях, представените на клиенти потвърждения по чл. 30 и извършените плащания. Отделът за вътрешен контрол в края на всяка работна седмица извършва проверка и на сделките сключени посредством електронната система по чл. 24, ал. 1 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник.
 (2) В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол извършва проверка на операциите по всеки индивидуален портфейл от ценни книжа, управляван по собствена преценка на инвестиционния посредник, без нареждания от клиента и представените на клиентите отчети, както и на сделките, които членовете на управителните и контролните му органи и лицата, работещи по договор за инвестиционния посредник, сключват за своя сметка. В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол извършва проверка за спазването на чл. 8 от членовете на управителните и на контролните органи и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник